სამსახურის უფროსები

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი - ეკა გოშაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი - თეა კიკაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი - მაია პაიჭაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი - მაია მახარაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი - გიორგი ჩადუნელი

ჯანმრთელობის დაცვის,სოციალური უზრუნველყოფის,ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი - მიხეილ ხუციშვილი  

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის და მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი - ზურაბ კორძაია

პირველადი სტრუქტურლი ერთეულის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი - მაგდა ბაღაკაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი - დავით კურტანიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი - გურამ ჩადუნელი