დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი #36 2022.01.20
2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების კომისიის სხდომა ოქმი 29.06.2021
დებულება 2 2021.11.19
დებულება 1 2021.11.19
,, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის, დებულების და სამუშაო ჯგუფის შექმნის ’’ შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე პ/9549161 2021.11.19
სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დებულება დებულება 2021.11.19
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის სამუშაო ჯგუფის სხდომა ოქმი 2021.11.17
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის, დებულების და სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 16.16212188 2021. 11.17
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი ბიუჯეტის პროექტი 2021.11.16
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2025 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტი 2021.11.16
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა 9 თვის ანგარიში 2021. 10. 29
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი N 02 35 09/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია
საარჩევნო უბანში მდებარე ობიექტი, რომლებზეც შესაძლებელია სააგიტაციო მასალების განთავსება (დანართი) დანართი 06.08.2021
შენობა-ნაგებობების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია (დანართი) დანართი 06.08.2021
შპს „იბერკომპანის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ ბრძანება 05.07.2021
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N2-694 20.05.2021
ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის N16 არეალის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის საჯარო განხილვა საჯარო განხილვა 27.05.2021
სარეკრეაციო ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოჭრის, გადაბელვის და განკარგვის რეგულირების კომისიის სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 18.05.2021
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეკრეაციო ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოჭრის, გადაბელვის და განკარგვის რეგულირების კომისიის სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 18.05.2021
განკარგულება განკარგულება 13.05.2021
განკარგულება განკარგულება 13.05.2021
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ დადგენილება 13.05.2021
საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ კანონი 13.05.2021
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255 დადგენილება №255 13.05.2021
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი კოდექსი 13.05.2021
მერიის სტრუქტურა მერიის სტრუქტურა 13.05.2021
სოციალური პროგრამები სოციალური პროგრამები 13.05.2021
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა 13.05.2021
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 2021 წლის ბიუჯეტი 13.05.2021
ეკონომიკური განვითარების გეგმის დანართი დანართი 13.05.2021
ბორჯომის ეკონომიკური განვითარების გეგმა ბორჯომის ეკონომიკური განვითარების გეგმა 13.05.2021
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 06.04.2021
მოქალაქის გზამკვლევი - 2021 წლის ბიუჯეტი გზამკვლევი 16.03.2021
ტექნიკური რეგლამენტი - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები ტექნიკური რეგლამენტი 15.03.2021
დადგენილება N732 ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე დადგენილება 15.03.2021
ბორჯომის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა 26.02.2021
მერის მოვალეობის შემსრულებლის დავით ზაალიშვილის 2020 წლის ანგარიში ანგარიში 28.12.2020
დანართი 2021- 2024 წლები ბიუჯეტის დანართი 13.11.2020
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 13.11.2020
განმარტებითი ბარათი - 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ განმარტებითი ბარათი 13.11.2020
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 13.11.2020
ბორჯომის 2020 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა 31.10.2020
განკარგულება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითრების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 03 29/05/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გდგ-ს-არეალი -N12 N12 24/09/2019
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N1 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N3 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ქალაქ ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ N2 03 24/01/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018-2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ N 84 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 64 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 63 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 65 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 62 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23/03/2019 წლის N64 03 განკარგულების საფუძველზე გამოცემულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 68 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23/03/2019 წლის N64 03 განკარგულების საფუძველზე გამოცემულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 68 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტიქიის პრევენციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N 51 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 60 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 45 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ N 57 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N 49 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის - ქუჩის სახელდების შესახებ N 77 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2018-2019 წლის ანგარიში N 59 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 69 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N59 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 43 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს იურუდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N56 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 44 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის N9 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 52 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 46 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 82 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების შესრულების ანგარიში N 53 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ოქტომბრის N66 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 76 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N 86 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელსა და დაბებზე თანხის გადანაწილების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N11 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 50 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
“ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N48 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების შესახებ N 58 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N 80 03 29/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 55 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 74 03 25/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიული სამსახურის ანგარიში 2018-2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახე N 70 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5 (ხუთი) პროცენტზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N 81 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. ბორჯომში, დავით აღმაშენებლის ქ.N40-ში, მდებარე 7369 კვ.მ. გეგმარებითი არეალის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N64.23.02.145) განაშენიანების დეტალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ N60 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში N54 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N66 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N67 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ N78 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N 75 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბორჯომის ქალაქმშენებლობით დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე N79 03 29/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბორჯომის ქალაქთმშნებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე N72 03 07/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
“ქ. ბორჯომში და დაბა ბაკურიანში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 ივნისის N68 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახე N 83 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 61 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 47 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N85 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N71 03 07/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში N73 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N39 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს რეგისტრაციისა და ფრაქციის წესდების დამტკიცების შესახებ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 აპრილის N 21 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N25 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ბორჯომის სიკეთისათვის“ რეგისტრაციისა და ფრაქციის წესდების დამტკიცების შესახებ N27 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N40 03 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N49 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N32 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N46 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტიქიის პრევენციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N51 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 60 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N35 03 01/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო