დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
განკარგულება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითრების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ 18 03 29/05/2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018-2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ N 84 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 64 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 63 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 65 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N 62 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23/03/2019 წლის N64 03 განკარგულების საფუძველზე გამოცემულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 68 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23/03/2019 წლის N64 03 განკარგულების საფუძველზე გამოცემულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 68 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტიქიის პრევენციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N 51 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის 60 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 45 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ N 57 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N 49 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის - ქუჩის სახელდების შესახებ N 77 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 2018-2019 წლის ანგარიში N 59 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 69 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N59 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 43 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს იურუდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N56 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 44 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის N9 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 52 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N57 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 46 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 82 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების შესრულების ანგარიში N 53 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ოქტომბრის N66 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 76 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N 86 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელსა და დაბებზე თანხის გადანაწილების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 მარტის N11 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 50 03 26/07/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
“ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N48 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტის სახელდების შესახებ N 58 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N 80 03 29/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 55 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N 74 03 25/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიული სამსახურის ანგარიში 2018-2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახე N 70 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5 (ხუთი) პროცენტზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N 81 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. ბორჯომში, დავით აღმაშენებლის ქ.N40-ში, მდებარე 7369 კვ.მ. გეგმარებითი არეალის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N64.23.02.145) განაშენიანების დეტალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ N60 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში N54 03 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ N66 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ N67 03 25/10/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ N78 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით ქონების იჯარით გაცემის შესახებ N 75 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბორჯომის ქალაქმშენებლობით დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე N79 03 29/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბორჯომის ქალაქთმშნებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე N72 03 07/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
“ქ. ბორჯომში და დაბა ბაკურიანში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 ივნისის N68 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახე N 83 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 61 03 27/09/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 47 03 28/06/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის კვარტალური სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ N85 03 27/12/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე N71 03 07/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში N73 03 22/11/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო