დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
სარეკრეაციო ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოჭრის, გადაბელვის და განკარგვის რეგულირების კომისიის სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 18.05.2021