დოკუმენტების ბაზა

დასახელება ნომერი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამის და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N55 23/01/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების განსაზღვრის შესახებ N60 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის სამრთალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტ N62 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ N63 22/02/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N75 25/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N76 25/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N77 25/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ N78 25/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციის და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ N79 25/04/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის №80 დადგენილების ბათილად ცნობის თაობაზე N81 24/05/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ქ. ბორჯომის მიწათსარგებლობის გეგმის და საკადასტრო რუკის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 6 თებერვლის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N89 23/08/2019 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N11 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N13 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N14 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ N15 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ N19 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ N20 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქც N21 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ N22 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხო N23 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ N27 2/04/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომისმუნიციპალიტეტისმერიისდებულება N33 25/04/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ N34 23/05/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ N36 23/05/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ N43 22/08/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ N53 26/12/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N7 28/02/2018 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგა N10 31/03/2017 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ N11 21/04/2017 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესები N9 31/03/2017 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 ოქტომბრის №21 დადგენილების არარად აღი N23 18/10/2016 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ N8 18/03/2016 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ N10 20/02/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების შესახე N11 20/03/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ N18 19/06/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ N3 16/01/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრე N32 20/11/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დასახლებების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ N33 20/11/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ N5 30/01/2015 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსრეგლამენტისდამტკიცებისშესახებ N14 14/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თვითმმართველი თემის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ N15 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ N16 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ N17 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ N18 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ N21 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 ნოემბრის N28 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ N31 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის N9 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ N32 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N33 21/07/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ N37 08/08/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ N38 08/08/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ N49 21/11/2014 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 თებერვლის №7 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ N13 19/04/2013 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ N16 07/06/2013 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ N21 21/06/2013 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ბორჯომის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 მარტის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 აგვისტოს №27 დადგენი N28 20/09/2013 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამშენებლო საქმიანობის დარღვევის შესახებ მითითების, შემოწმების აქტის, უწყების და დადგენილების ფორმების დამტკიცების თაობაზე N29 18/10/2013 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ N23 25/10/2012 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების შესახებ N7 18/03/2011 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობის განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის პროცედურის გარეშე იქნება შესაძლებელი N4 23/02/2011 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ N23 29/07/2011 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ბორჯომში კოტეჯური დასახლება ,,პატარა გომნას“ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ N17 03/06/2011 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ N10 08/04/2011 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო